Ana SayfaİK Akademi2024 İdari Para Cezaları

2024 İdari Para Cezaları

Yazar

Tarih

Kategori

Ceza her ne kadar sevimsiz bir kelime olsa da hayatımızın bir parçası maalesef. Toplumsal normları korumak adına belirlenen idari para cezaları pek çok farklı skalada düzenleme getirmektedir. Her yıl başında yeniden belirlenen idari para cezalarını 2024 yılını baz alarak sizler derledik. Kurallara eksiksiz uyduğunuz ve cezasız bir yıl dileriz.

İdari Para Cezalarının Kanuni Dayanağı Nedir?

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde idari yaptırımlara ilişkin olarak 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

İdarî para cezaları takvim yılı başından geçerli oluyor. Böylece o yıl için 213 sayılı Kanununun hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranında uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmıyor.”

2024 Yılında SGK İdari Para Cezaları Nedir?

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları2024
Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı içinaylık asgari ücret tutarında (*) ödenmektedir.20.002,50
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı tutarında ödenmektedir.40.005
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, bir yıl içinde ikinci kez mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, her bir sigortalı için aylık asgari ücretin beş katı tutarında ödenmektedir.100.013
2024 Yılında SGK Tarafından Uygulanacak İdari Para Cezaları Nedir?

İşyeri Bildirgesini Yasal Süresinde Kurumca Belirlenen Şekle ve Usule Uygun Vermeyenlere Uygulanan Yaptırımlar Nedir?

— Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için aylık asgari ücretin üç katı tutarında (*) ödenmektedir.60.008
— Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için aylık asgari ücretin iki katı tutarında (*) ödenmektedir.40.005
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücret tutarında(*) ödenmektedir.20.002,50
Aylık prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekil ve usulde vermeyenlere her bir fiil için ödenmektedir.
— Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında ödenmektedir.4.000,5
— Belgenin ek olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında ödenmektedir.2.500
— Ek belgenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi halinde ödenmektedir. Veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında ödenmektedir.10.001
— Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya kazançları kuruma bildirilmediği durumlarda uygulanmaktadır. Veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığına, işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında ödenmektedir.40.005
Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için,aylık asgari ücretin iki katı tutarında ödenmektedir.40.005
2024 İdari Para Cezaları

2024 Yılında Uygulanan İdari Yaptırımlar Nelerdir?

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 25/6 maddesinde. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanıyor. Ayrıca Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca yeniden değerleme oranı % 58,46 olarak ilan ediliyor. Böylece idari para cezaları 1/1/2024 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen miktarlarda uygulanıyor.

Son içerikler

spot_img