Personel Yönetimi İle İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki Farklar

personel yönetimi ve insan kaynakları yönetimi arasındaki farklar

Personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklar, işletmelerin veya kişilerin çoğu zaman merak edip üzerinde durduğu bir konudur. Geçmişte tek bir çatı altında anılan “insan kaynakları yönetimi” fonksiyonu, günümüzde gelinen noktaya bakıldığında birçok alt başlığa bölünmüş bir birim olarak anılmaktadır. İşte bu alt birimlerden biri de “personel yönetimi” olarak ortaya çıkar.

Personel yönetimi, 19. yüzyıldan günümüze kadar birçok aşamadan geçmiş ve işletmelerin temel fonksiyonlarından biri haline gelerek insan kaynakları yönetiminin en önemli birimlerinden biri olmuştur. İsminden de anlaşılacağı üzere personel yönetimi, işletmelerde çalışanlarla alakalı olan işlemlerle ilgilenen birimdir. Personel yönetimi nedir ve İK yönetimi ile arasındaki farklar nelerdir sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Personel Yönetimi Nedir?

Personel yönetimi, bir çalışanın işe alınmasıyla birlikte başlayan bir süreçtir. Çalışanın evrakları eksiksiz olarak teslim alınır ve çalışana ait tüm bilgiler personel yönetimi programına işlenir. Personel yönetimi programları sayesinde personel ile ilgili tüm verilerin takibi kolaylıkla yapılabilir ve işletme için süreç daha pratik şekilde gerçekleşir. Peki personel yönetimi adı altında hangi iş bölümlerine yer verilir?

  • İşe alım sonrası sgk girişlerinin eksiksiz şekilde yapılması,
  • İşe alımı yeni gerçekleşmiş olan çalışanların sistem girişlerinin yapılması, 
  • Personelin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi,
  • Personel sağlık ve güvenliğinin korunması,
  • Devlete ödenmesi gerekli olan yasal ödemelerin hesaplanması,
  • Çalışan bordrolarının hesaplanarak ilgili bankaya ödeme talimatı gönderilmesi,
  • Çalışma saatleri ve bütçeleriyle ilgili verilerin oluşturulması,
  • Çalışanlar için yurtdışı çıkış evrak temin edilmesi.

Personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklar incelenmek istendiğinde İK yönetimi tanımı kadar aslında personel yönetimi tanımının da derinlemesine bilinmesi gerekir. Personel yönetimi, işletme hedeflerine ulaşabilmek için İK ve çalışanların en verimli şekilde işletmeye dahil edilmesi ve bu süreçlerin etkili şekilde yönetilmesine yönelik tüm faaliyetler bütünü şeklinde tanımlanabilir. Ayrıca personel yönetimi fonksiyonunun nihai hedefi, işletme için çalışan verimini en üst düzeye çıkarmaktır. 

Personel Yönetimi İle İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki Farklar

Personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklar, iki birim her ne kadar birbirine benziyor olsa bile oldukça derindir. Aslında Sanayi Devrimi’nden günümüze kadar dönüşüm yaşayarak gelen Personel Yönetimi, 1980’li yıllar itibariyle yerini daha çok İnsan Kaynakları Yönetimi’ne (İKY) bırakmıştır. Bunun en iyi açıklaması da İK yönetiminin zamanla personel yönetimini de kapsamasıdır.

Geçmişte endüstri çağında işletmelerin nihai hedefi üretimin dolayısıyla çalışan veriminin artırılması olduğu için çalışanlar her zaman bir maliyet unsuru olarak görülmüşlerdir. İşverenler çalışan teşviklerini yalnızca maddi olarak görmüş, psikolojik olarak çalışanlardan herhangi bir şey beklenmemişlerdir. Bu nedenle de personel yönetimi birimi yalnızca işe alım, işten çıkarma ve ücret analizi yaparak bunların kayıtlarını tutmuştur.

Personel yönetimi operasyonel faaliyet ile ilgilenip insanı yani çalışanı maliyet unsuru olarak görür. Tam aksine insan kaynakları yönetimi ise daha çok stratejik danışmanlık alanında faaliyet gösterir ve çalışanı değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gereken bir kaynak, bir hazine olarak görür. İşte burada personel yönetiminin iş odaklı, insan kaynakları yönetiminin insan odaklı olduğu sonucu çıkarılabilir.

Bir diğer yandan işletmenin yönetim alanlarında personel yönetimi yetki ve görevler açısından pasif rol üstlenirken, İK yönetimi işletme ile ilgili stratejik planlama ve karar alma konularında aktif rol üstlenir. Bu yaklaşım ışığında insan kaynakları yönetiminde uzmanların daha çok sorumluluk aldığına ve işletme ile ilgili işleyiş açısından kritik kararlarda önemli bir oyuncu görevini üstlendiğine şahit olunabilir.

İşletmelerin birçoğunda personel yönetiminin İK yönetimine evrilme süreci düşünülenin aksine daha sancılı olmuştur. Aslında insan kaynakları yönetimi birimi personel yönetiminin devamı niteliğinde görülse de içerisinde çok farklı dinamikleri de dahil ederek yoluna devam etmiştir. Yalnızca kalıp ve normları barındıran bir yönetim anlayışından misyon ve değer odaklı yönetim anlayışına geçilmiştir. Aynı şekilde İK yönetimine geçişte statik yapından dinamik yapıya geçiş gerçekleşmiştir.

Personel Yönetimi İle İnsan Kaynakları Yönetiminin Karşılaştırılması

Personel Yönetimiİnsan Kaynakları Yönetimi
İş odaklı olmasıİnsan odaklı olması
Operasyonel faaliyetDanışmanlık faaliyeti (stratejik ortak)
Kalıp ve normlarMisyon ve değer
Yapısının statik olmasıYapısının dinamik olması
İnsan: maliyet unsuruİnsan: önemli bir girdi
Kayıt sistemiKaynak arayışı
İşte çalışan insanİşi yönlendiren insan
Klasik yönetimiToplam kalite yönetimi
İş planlamaStratejik planlama
Tablo: Personel Yönetimi İle İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki Farklar 

Bugün gelinen noktada yukarıdaki karşılaştırma tablosu da göz önünde bulundurulacak olursa; personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklar ortadadır. Bu iki birim arasında ortak noktalar olduğu kadar bazı fonksiyonların uygulanmasında da farklı yönetim anlayışları mevcuttur. Özünde her iki yönetim anlayışı da doğru çalışanın doğru pozisyona yerleştirilmesi esasını önemser. 

İK yönetim anlayışı daha kapsayıcı olacak şekilde işe alım, yerleştirme, eğitim, geliştirme, performans değerlendirme, kariyer planlama gibi faaliyetlere de daha fazla önem vermektedir. Sayılan her bir faaliyet için insan kaynakları yönetimi önce “insan” kavramına önem verir. İnsan ile ilgili olan her şeye gereken önemi göstererek rekabetçi iş dünyasında varlığını sürdürmek ve üstünlüğünü sağlamak için çaba gösterir.

İnsan kaynakları yönetimini daha stratejik bir şekilde planlamak ve yönetmek için İdenfit İnsan Kaynakları Yönetim Yazılımından destek alın. Tüm İK süreçlerini tek bir platformdan zahmetsizce yönetin.

1 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

thirteen + nine =